Åpenhetsloven

Loven skal fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Dette gjelder for egen virksomhet, leverandører og verdikjeden til leverandørene. Den skal bidra til at vi som bedrift reduserer risikoen for at virksomheter forårsaker eller medvirker til brudd på menneskerettigheter. Den bidrar også til at vi må gjør vårt for å sikre anstendige arbeidsforhold i våre egne selskapet og hos våre leverandører.

Aktsomhetsvurdering

Tertnes Entreprenør AS er et selskap som er organisert under Tertnes Holding AS og Vestlandsentreprenøren AS.
Tertnes Entreprenør AS sin aktsomhetsvurdering er forankret i Tertnes Holding AS sin redegjørelse.
Dette gjelder også selskapets Etiske retningslinjer.
Miljø og antikorrupsjon er også en del av vår aktsomhetsvurdering.

Tilføyende redegjørelse for Tertnes Entreprenør AS for perioden 01.07.2022 – 31.12.2022.

Tertnes Entreprenør AS hadde 26 ansatte pr 31.12.2022. Selskapet leverer infrastruktur, samt grunn og betong-tjenester fra egne virksomheter. Grunnleggende menneskerettigheter og arbeidsforhold de ansatte arbeider under er i selskapet definert som anstendige. I forbindelse med valg av produkter og innkjøp av tjenester fra andre leverandører, har Tertnes Entreprenør AS stort fokus på at også disse skal ivareta krav i Åpenhetsloven. Selskapet foretar leverandørevaluering i forkant av at vi inngår samarbeid eller avtaler. Dette innebærer at vi kan innhente nødvendig dokumentasjon og erklæringer og eventuelt foreta bedriftsbesøk hos leverandøren.

Alle våre leverandører legges inn i et leverandørskjema, hvor forskjellige «parameter» evalueres og legges inn. I gjeldende periode har vi hatt størst fokus på 5 nevnte leverandører. Her refereres det til internt skjema.

  • Leverandør som leverer asfaltprodukter
  • Leverandør som leverer rørdeler til infrastruktur
  • Leverandør som vi leier inn til transporttjenester, for å kunne utføre våre tjenester
  • Leverandør av kjøretøy, som vi bruker for å kunne utføre våre tjenester
  • Leverandør av Arbeidsklær og personlig verneutstyr

Samtlige av disse leverandører ivaretar kravene i Åpenhetsloven og det er ikke behov for iverksetting av tiltak.